Velkommen

Velkommen til Parcelforeningen P/F Kongevang

Hermed byder vi dig velkommen som ny haveejer og håber du må få mange gode stunder i Kongevang og vi håber at du kan og vil bidrage til de fællesskab som en kolonihaveforening rummer.

I Kongevang lever vi tæt op ad hinanden og vores fællesarealer er ikke særligt store. Det er derfor af afgørende betydning, at der tages videst muligt hensyn til hinanden og til det vi er fælles om.

Når du køber din parcel bliver du optaget som medlem i foreningen når bestyrelsen har godkendt købet. Som medlem er du pligtig til at følge foreningen regler, som kommer til udtryk i generalforsamlingsbeslutningerne, vedtægterne og ordensreglerne.

Et godt naboskab er af stor værdi for den enkelte, hvorimod konflikter kan føre til årelange fjendskaber, som ikke kun går ud over de implicerede parter men hele foreningen. Vi skal derfor opfordre til at man søger det gode naboskab. Ved ekstraordinær brug af haven, f.eks. ved fester, hvor der er et forhøjet støjniveau, bør naboerne orienteres og der bør tages hensyn til at der evt. støj dæmpes senest ved midnatstid.

Med denne pjece informerer vi dig om følgende emner:

 • Vedtægter
 • Ordensregler
 • Byggereregler
 • Bilkørsel og Parkeringsregler
 • Køb og salg af parceller
 • Fælles aktiviteter
 • Brug af foreningens faciliteter
 • Generalforsamlingen
 • Bestyrelsens arbejde samt medlemmers arbejde for foreningen.
 • Containere
 • Information

Alle oplysningerne kan i øvrigt ses på vores hjemmeside: http://pf-kongevang.dk

Generalforsamling

Generalforsamlingen (GF) er foreningens højeste myndighed. GF afholdes en gang årligt og der kan løbende indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Den enkelte haveejer er pligtig til at overholde beslutninger truffet på generalforsamlingen. Det er derfor vigtigt at den enkelte parcel er repræsenteret. Det er den demokratiske måde man kan få indflydelse på alle de vigtige beslutninger der træffes i foreningen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen og har til opgave at stå for den daglige ledelse og sørge for at generalforsamlingens beslutninger bliver udført. Grundlaget for bestyrelsens arbejde er generalforsamlingens beslutninger, vedtægterne, husorden samt andre vedtagne regler.

Bestyrelse arbejder frivilligt og modtager ikke noget honorar.

Det er vigtigt, at bestyrelsen anvisninger følges af medlemmerne.

Bestyrelsen kan træffes på foreningens kontor på festpladsen den første mandag i hver måned kl. 19.00 – 19.30. Henvendelse kan desuden ske gennem postkassen på festpladsen eller ved at skrive til foreningens mail: bestyrelsen@pf-kongevang.dk

Vedtægter

Vedtægterne er foreningens “grundlov”. Reglerne i vedtægterne skal følges og vi appellerer til at man som en selvfølge respekterer vedtægterne. I modsat fald kan man risikere at få bøder og ultimativ blive ekskludret af foreningen og dermed miste retten til at være parcellist i Kongevang.

Vedtægterne bliver løbende revideret og vedtaget på generalforsamlingen.

Ordensregler

I ordensregler står beskrevet en række forhold der vedrører den enkelte parcellist forhold til fællesskabet. Det er gennem ordensreglerne foreningen lægger retningslinierne for forhold, der kan give gnidninger mellem haveejerne. Det er vigtigt at man overholder ordensreglerne så der ikke opstår anarki og ligegyldighed over for det fælles og over for naboer. Ordensreglerne bliver løbende revideret og vedtaget på generalforsamlingen.

Husk at aflæse vandmåleren senest den 31. december så undgår du en bøde.

Byggeregler

Byggeregler er beskrevet i pjecen: BYGGEREGLER FOR PARCELFORENINGEN KONGEVANG.

Ved ombygning og nybygning skal der foreligge tegninger over byggeriets omfang og der skal indhentes tilladelse af bestyrelsen før byggeri kan iværksættes. Det er vigtigt at byggereglerne overholdes. I forbindelse med byggeri skal der tages videst muligt hensyn til naboer vedr. støj og andre ulemper og som et minimum skal reglerne vedr. støjende adfærd i husorden respekteres.

Parkeringsregler

Kongevang har sin egen parkeringsplads, hvor man kan leje en p-plads. Hvert år i de første tre mandage i maj fordeles pladserne mellem dem der ønsker en plads. Leje af en p-plads gælder for et år ad gangen.Desuden kan den enkelte parcel søge om p-plads i egen have ( jvf. ordensregler). Har man oprettet en plads i egen have har man ikke ret til en plads på den fælles p. plads. Det er kun tilladt for medlemmer at holde med egen bil på den fælles p-plads. Der må ikke parkeres på havegangene eller på festpladsen, dog er af- og pålæsning tilladt. Gæster i bil er derfor henvist til at parkere på tilstødende veje.

Bilkørsel i foreningen

Det er tilladt at køre med bil på havegangene. Enhver bilkørsel skal ske med stor forsigtighed og hastighedsbegrænsningen skal overholdes. Da gangene er meget snævre skal der tages hensyn til børn, gående og cyklister.

Køb og salg af parceller

Ved salg af parceller skal bestyrelsen orienteres. Salg kan kun ske med formandens og kasserens godkendelse. Køber kan kun godkendes hvis denne opfylder kravene og optagelse i henhold til foreningens vedtægter §3

Når køber indtræder i foreningen har vedkommende samtidig forpligtet sig til at overholde foreningens vedtægter, husorden, samt andre besluttede regler.

Det er købers ansvar at han/hun har sat sig ind i foreningens regelsæt. Disse kan altid findes på foreningens hjemmeside eller henvendelse til bestyrelsen.

Fælles aktiviteter

Hver parcel er forpligtet til to gange i løbet af sæsonen at udføre fællesarbejde for foreningen, formålet er at vedligeholde de fælles arealer og fælleshuset, som det fremtræder i en pæn og ordentlig stand.

Den enkelte parcel kan på kalenderen se hvornår man skal på fællesarbejde. Fællesarbejdet starter med morgenmad.

Udebliver man fra fællesarbejdet uden gyldig grund og uden at have orienteret bestyrelsen medfører en bøde på kr. 500,00. Udeblivelse to på hinanden følgende gange, medfører automatisk en bøde på kr. 750,00.

Ud over fællesarbejdet vil der i løbet af sæsonen være forskellige aktiviteter, som vi opfordrer medlemmerne til at støtte op omkring. Det drejer sig om sommerfesten, aktiviteter, skattejagt for børn, sangdage, kreadage, cykelture m.v.

Det er op til medlemmerne at komme med forslag til disse fælles aktiviteter og sørge for, at aktiviteterne bliver ført ud i livet.

Der er årligt et budget til støtte for de fælles aktiviteter.

Brug af foreningens faciliteter

Foreningen har et begrænset udvalg af haveredskaber og værktøj som kan lånes til den enkelte haveejer. Desuden har foreningen en trailer til fælles brug, henvendelse vedr., dette kan ses på opslagstavlen.

Desuden har foreningen et partytelt samt borde og stole, som kan lånes af medlemmerne. Henvendelse til bestyrelsen.

Festpladsen bruges til fælles aktiviteter for foreningens medlemmer. Festpladsen kan ikke bruges til private fester mv., som det enkelte medlem ønsker at afholde.

Brug af containere

Der er permanent opstillet container til husholdningsaffald på parkeringspladsen.

6 gange årligt kommer der container til grønt have affald og to gange årligt container til storskrald.

Dette kan ses på kalenderen.

Det er vigtigt at overholde reglerne for hvad man må smide i hvilke containere. Er man i tvivl kan man henvende sig til bestyrelsen. Forkert placeret affald kan medføre bøde fra kommunen og bøden vil gå videre til den andelshaver der har placeret affaldet forkert.

Der må ikke henstilles affald nogen steder på foreningens fællesarealer.

Information

Medlemmerne bliver informeret bestyrelsens gennem opslag på festpladsen og på mail. Det meste af informationen til medlemmerne er i dag digitaliseret. Ønsker du at modtage information digitalt, skal administrationen og bestyrelse have din mail adresse.

Al væsentlig information er samlet på foreningens hjemmeside: http://pf-kongevang.dk

Med venlig hilsen og velkommen til Kongevang

Bestyrelsen